sobota, 16 maja 2015

Mefisto...

Żegnaj Przyjacielu...


Jedyne co mogliśmy jeszcze dziś dla Ciebie zrobić to zabrać na ostatni spacer...Mefisto Mefistofelis spoczął dnia 16 maja 2015 r. obok Kapitana Morgana...


Kocham Cię Mefisiu...


środa, 6 maja 2015

Ojczymatka niechcianych, porzuconych i skrzywdzonych

Witajcie kochani. Wybaczcie, że zaniedbałem trochę bloga, odpowiadanie na komentarze i maile. To dla mnie bardzo trudny i intensywny okres. Mam Wam do przekazania ważną wiadomość i choć jest to coś pozytywnego co zaszło w moim życiu zawodowym to przekazuję ją przełykając łzy bo z moim ukochanym Mefisto jest bardzo źle...

Od jakiegoś czasu dość enigmatycznie przemycałem Wam informacje, że od kilku miesięcy pracuję nad pewnym projektem. Nie obyło się bez problemów ale niezłomnie dążyłem do jego urzeczywistnienia. Wiecie, że kocham zwierzęta a los tych niechcianych, porzuconych i skrzywdzonych nie jest mi obojętny. Teraz będę mógł zrobić dla nich coś więcej niż dokarmianie zaprzyjaźnionych ulicznych przybłęd... Podjąłem się bardzo trudnego wyzwania...


Z dniem 1 maja 2015 r. zostałem powołany na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności (Zarządzenie Nr 124/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 kwietnia 2015 r.).

Podejmując się pełnienia tej funkcji pragnę objąć opieką nie tylko zwierzęta przebywające w schronisku dla bezdomnych zwierząt ale również  te, które poprzez ludzkie działania lub bezczynność bytują na ulicach, podwórkach czy piwnicach.

To zwierzęta często porzucone przez dotychczasowych opiekunów, takie które zaznały nawet przez lata domowego ciepła a w sytuacji gdy zostały z różnych powodów wyrzucone na bruk często nie radzą sobie w środowisku miejskim, są narażone na ataki innych zwierząt, nie potrafią się bronić, znaleźć jedzenia, poprzez zbytnią ufność do ludzi doznają od nich krzywdy, są ofiarami wypadków komunikacyjnych a ich szanse na przetrwanie są niewielkie.

Jestem osobą, która w ramach struktur Urzędu Miejskiego będzie koordynatorem i inicjatorem  ogólnomiejskich działań na rzecz bezdomnych zwierząt w celu rzeczywistej i wymiernej poprawy ich sytuacji - tak aby zapisy w programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności odpowiadały rzeczywistym potrzebom w tej materii a co najważniejsze były rzetelnie realizowane.

Będę dążył do wypracowania spójnego programu ochrony zwierząt łączącego zaangażowanie samorządu, rady miejskiej i rad osiedli, pracowników schroniska, straży miejskiej, stowarzyszeń i wolontariuszy. Oprócz najważniejszego celu tj. poprawy sytuacji zwierząt i rzeczywistej ich ochrony - Przemyśl może wypracować unikalną markę „Miasta przyjaznego zwierzętom” dając przykład innym samorządom.

O wszelkich działaniach i inicjatywach związanych z realizacją projektu „Przemyśl – miasto przyjazne zwierzętom” będę na bieżąco informował poprzez stronę internetową „Zwierzolubny Przemyśl” znajdującą się pod adresem: http://zwierzolubny.blogspot.com.

Proces rozwiązywania problemów związanych z bezdomnością zwierząt i poprawą warunków ich bytowania jest długofalowy ale będzie możliwy poprzez dokonanie gruntownej analizy zastanego stanu rzeczy oraz stworzenie platformy dla dyskusji, dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy instytucjami, jednostkami i służbami miejskimi oraz ludźmi, którzy na co dzień zajmują się pokrzywdzonymi lub wymagającymi opieki i wsparcia zwierzętami.

Zapraszam do zapoznania się z bardziej szczegółowo opisanym zakresem działań, które będą podejmowane przez Pełnomocnika ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności znajdującym się w stosownym Zarządzeniu >>>.

Przede wszystkim zachęcam  do współpracy wszystkich tych, którym bliskie jest dobro zwierząt bezdomnych i wolno żyjących.

Przemysław Grządziel

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Przemyśla
ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomnościSzanowni Państwo,

Z dniem 1 maja 2015 r. powołałem Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności (Zarządzenie Nr 124/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 kwietnia 2015 r.). Dostrzegając problem bezdomności zwierząt postawiłem na osobę, która podejmie się tego trudnego wyzwania i ma świadomość złożoności tematu.


Jako wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego, Pan Przemysław Grządziel, dał się poznać jako dobry organizator, pomysłodawca i realizator wielu inicjatyw a także wykazywał się niekonwencjonalnym lecz efektywnym podejściem do realizowanych przez niego działań.

Co najważniejsze, problematykę ochrony i bezdomności zwierząt, pojmuje w dużo szerszym kontekście niż to ma miejsce obecnie nie skupiając się jedynie na zwierzętach schroniskowych ale też dostrzegając problem bezdomności i warunków bytowania zwierząt przebywających na tzw. ulicy czy w domach tymczasowych. Jego autorski projekt „Przemyśl – Miasto przyjazne zwierzętom” przedstawia pomysły i sposoby ich realizacji na kompleksowe i szerokie potraktowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, możliwości poprawy warunków ich bytowania przy współpracy instytucji i służb miejskich ze stowarzyszeniami i wolontariuszami.


Pełnomocnik ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności będzie podlegał bezpośrednio Prezydentowi Miasta Przemyśla zaś organizacyjnie usytuowany przy Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

To osoba, która w ramach struktur Urzędu Miejskiego będzie koordynatorem i inicjatorem ogólnomiejskich działań na rzecz bezdomnych zwierząt w celu rzeczywistej i wymiernej poprawy ich sytuacji. Do jego zadań będzie należeć, m.in.

 - współtworzenie spójnego programu ochrony zwierząt łączącego zaangażowanie samorządu, rady miejskiej i rad osiedli, pracowników schroniska, straży miejskiej, stowarzyszeń i wolontariuszy, - organizowanie spotkań i konsultacji z jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, społecznymi opiekunami zwierząt oraz współorganizowanie przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących ochronę zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności,
 - prowadzenie spraw związanych z bieżącym nadzorem nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w tym dotyczących m.in. monitorowania liczebności zwierząt przebywających w schronisku, gospodarowania zasobami finansowymi i materialnymi, współpracy z gabinetami weterynaryjnymi, skuteczności działań adopcyjnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi opiekunami zwierząt,
- wsparcie działalności stowarzyszeń i wolontariuszy, prowadzenie edukacji lokalnej społeczność na temat szacunku dla zwierząt oraz problemu bezdomności, inicjowanie i wspieranie akcji adopcyjnych i monitorowanie ich rezultatów.

To oczywiście zaledwie część wyzwań jakie stoją przed Pełnomocnikiem, który w pierwszej kolejności dokona gruntownej analizy zastanego stanu rzeczy a poprzez współpracę i zaproszenie do dyskusji wspomnianych wyżej podmiotów wypracuje rzetelny program działania, szkoleń i edukacji.

Oprócz najważniejszego celu tj. poprawy sytuacji zwierząt i rzeczywistej ich ochrony - Przemyśl może wypracować unikalną markę „Miasta przyjaznego zwierzętom” dając przykład innym samorządom. Zapraszam do zapoznania się z bardziej szczegółowo opisanym zakresem działań, które będą podejmowane przez Pełnomocnika znajdującym się w Zarządzeniu w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.

Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla


Zarządzenie Nr 124/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ustalonego zarządzeniem Nr 274/10 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 października 2010 r. ze zm. –

zarządza się co następuje:

§ 1
1. U s t a n a w i a m   Pana Przemysława Grządziela – inspektora w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Pełnomocnikiem Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.
2. Pełnomocnik Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności przyporządkowany jest organizacyjnie do jednoosobowego stanowiska pracy o tej samej nazwie i podlega Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 2
Zadaniem Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności jest wykonywanie, w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla, wszelkich czynności mających na celu właściwą realizację polityki Gminy Miejskiej Przemyśl w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, a w szczególności:

1) inicjowanie i koordynowanie ogólnomiejskich działań w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących oraz zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt;

2) współtworzenie Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt a także nadzór nad jego realizacją;

3) współpraca z instytucjami, jednostkami samorządowymi, Radą Miejską, Radami Osiedlowymi, schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, służbami miejskimi, służbami
i gabinetami weterynaryjnymi, organizacjami pozarządowymi i społecznymi opiekunami zwierząt oraz koordynacja działań tych podmiotów;

4) organizowanie spotkań i konsultacji z jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, społecznymi opiekunami zwierząt oraz współorganizowanie przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących ochronę zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności;

5) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do aktywizowania społeczności lokalnych na rzecz ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, edukacji na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych;

6) rejestracja społecznych opiekunów zwierząt, ewidencja domów tymczasowych dla zwierząt, kocich gniazd i jadłodajni;

7) udział w diagnozowaniu potrzeb związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi
i wolnożyjącymi;

8) prowadzenie spraw związanych z bieżącym nadzorem nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w tym dotyczących m.in. monitorowania liczebności zwierząt przebywających w schronisku, gospodarowania zasobami finansowymi i materialnymi, współpracy z weterynarzami, skuteczności działań adopcyjnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi opiekunami zwierząt;

9) nadzór nad realizacją umów na usługi weterynaryjne oraz zakup i dystrybucję karmy dla kotów wolnożyjących;

10) działania informacyjne, edukacyjne i uświadamiające poprzez prowadzenie strony internetowej miasta w części dotyczącej opieki nad zwierzętami;

11) wspieranie akcji adopcyjnych i monitorowanie ich rezultatów;

12) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu i zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla dotyczących ochrony zwierząt i zapobieganiu ich bezdomności,

13) monitorowanie czy działania podejmowane w stosunku do zwierząt wolno żyjących i bezdomnych odbywają się przy zachowaniu wymogu humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 3
Pełnomocnik Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności jest uprawniony do:

1) podpisywania dokumentów oraz pism związanych z wykonywaniem funkcji Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności kierowanych do jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla,
2) załatwiania spraw należących do zakresu działania Pełnomocnika Prezydenta
ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta ds. ochrony zwierząt
i zapobiegania ich bezdomności.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
Robert Choma

Źródło: BIP Miasta Przemyśl >>>


Uwaga! Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla dotyczące Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu (BIP>>>) wprowadza dodatkowe zapisy do zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, tj:

- prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wynikającym z Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, oraz nadzór nad jego realizacją (pkt. 9),
- współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zawierania porozumień międzygminnych dotyczących przyjmowania zwierząt bezdomnych (pkt. 15).

a także stanowi, że:

Pełnomocnik Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, który podlega bezpośrednio Prezydentowi, usytuowany jest organizacyjnie w strukturze Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.