środa, 6 maja 2015

Ojczymatka niechcianych, porzuconych i skrzywdzonych

Witajcie kochani. Wybaczcie, że zaniedbałem trochę bloga, odpowiadanie na komentarze i maile. To dla mnie bardzo trudny i intensywny okres. Mam Wam do przekazania ważną wiadomość i choć jest to coś pozytywnego co zaszło w moim życiu zawodowym to przekazuję ją przełykając łzy bo z moim ukochanym Mefisto jest bardzo źle...

Od jakiegoś czasu dość enigmatycznie przemycałem Wam informacje, że od kilku miesięcy pracuję nad pewnym projektem. Nie obyło się bez problemów ale niezłomnie dążyłem do jego urzeczywistnienia. Wiecie, że kocham zwierzęta a los tych niechcianych, porzuconych i skrzywdzonych nie jest mi obojętny. Teraz będę mógł zrobić dla nich coś więcej niż dokarmianie zaprzyjaźnionych ulicznych przybłęd... Podjąłem się bardzo trudnego wyzwania...


Z dniem 1 maja 2015 r. zostałem powołany na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności (Zarządzenie Nr 124/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 kwietnia 2015 r.).

Podejmując się pełnienia tej funkcji pragnę objąć opieką nie tylko zwierzęta przebywające w schronisku dla bezdomnych zwierząt ale również  te, które poprzez ludzkie działania lub bezczynność bytują na ulicach, podwórkach czy piwnicach.

To zwierzęta często porzucone przez dotychczasowych opiekunów, takie które zaznały nawet przez lata domowego ciepła a w sytuacji gdy zostały z różnych powodów wyrzucone na bruk często nie radzą sobie w środowisku miejskim, są narażone na ataki innych zwierząt, nie potrafią się bronić, znaleźć jedzenia, poprzez zbytnią ufność do ludzi doznają od nich krzywdy, są ofiarami wypadków komunikacyjnych a ich szanse na przetrwanie są niewielkie.

Jestem osobą, która w ramach struktur Urzędu Miejskiego będzie koordynatorem i inicjatorem  ogólnomiejskich działań na rzecz bezdomnych zwierząt w celu rzeczywistej i wymiernej poprawy ich sytuacji - tak aby zapisy w programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności odpowiadały rzeczywistym potrzebom w tej materii a co najważniejsze były rzetelnie realizowane.

Będę dążył do wypracowania spójnego programu ochrony zwierząt łączącego zaangażowanie samorządu, rady miejskiej i rad osiedli, pracowników schroniska, straży miejskiej, stowarzyszeń i wolontariuszy. Oprócz najważniejszego celu tj. poprawy sytuacji zwierząt i rzeczywistej ich ochrony - Przemyśl może wypracować unikalną markę „Miasta przyjaznego zwierzętom” dając przykład innym samorządom.

O wszelkich działaniach i inicjatywach związanych z realizacją projektu „Przemyśl – miasto przyjazne zwierzętom” będę na bieżąco informował poprzez stronę internetową „Zwierzolubny Przemyśl” znajdującą się pod adresem: http://zwierzolubny.blogspot.com.

Proces rozwiązywania problemów związanych z bezdomnością zwierząt i poprawą warunków ich bytowania jest długofalowy ale będzie możliwy poprzez dokonanie gruntownej analizy zastanego stanu rzeczy oraz stworzenie platformy dla dyskusji, dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy instytucjami, jednostkami i służbami miejskimi oraz ludźmi, którzy na co dzień zajmują się pokrzywdzonymi lub wymagającymi opieki i wsparcia zwierzętami.

Zapraszam do zapoznania się z bardziej szczegółowo opisanym zakresem działań, które będą podejmowane przez Pełnomocnika ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności znajdującym się w stosownym Zarządzeniu >>>.

Przede wszystkim zachęcam  do współpracy wszystkich tych, którym bliskie jest dobro zwierząt bezdomnych i wolno żyjących.

Przemysław Grządziel

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Przemyśla
ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomnościSzanowni Państwo,

Z dniem 1 maja 2015 r. powołałem Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności (Zarządzenie Nr 124/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 kwietnia 2015 r.). Dostrzegając problem bezdomności zwierząt postawiłem na osobę, która podejmie się tego trudnego wyzwania i ma świadomość złożoności tematu.


Jako wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego, Pan Przemysław Grządziel, dał się poznać jako dobry organizator, pomysłodawca i realizator wielu inicjatyw a także wykazywał się niekonwencjonalnym lecz efektywnym podejściem do realizowanych przez niego działań.

Co najważniejsze, problematykę ochrony i bezdomności zwierząt, pojmuje w dużo szerszym kontekście niż to ma miejsce obecnie nie skupiając się jedynie na zwierzętach schroniskowych ale też dostrzegając problem bezdomności i warunków bytowania zwierząt przebywających na tzw. ulicy czy w domach tymczasowych. Jego autorski projekt „Przemyśl – Miasto przyjazne zwierzętom” przedstawia pomysły i sposoby ich realizacji na kompleksowe i szerokie potraktowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, możliwości poprawy warunków ich bytowania przy współpracy instytucji i służb miejskich ze stowarzyszeniami i wolontariuszami.


Pełnomocnik ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności będzie podlegał bezpośrednio Prezydentowi Miasta Przemyśla zaś organizacyjnie usytuowany przy Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

To osoba, która w ramach struktur Urzędu Miejskiego będzie koordynatorem i inicjatorem ogólnomiejskich działań na rzecz bezdomnych zwierząt w celu rzeczywistej i wymiernej poprawy ich sytuacji. Do jego zadań będzie należeć, m.in.

 - współtworzenie spójnego programu ochrony zwierząt łączącego zaangażowanie samorządu, rady miejskiej i rad osiedli, pracowników schroniska, straży miejskiej, stowarzyszeń i wolontariuszy, - organizowanie spotkań i konsultacji z jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, społecznymi opiekunami zwierząt oraz współorganizowanie przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących ochronę zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności,
 - prowadzenie spraw związanych z bieżącym nadzorem nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w tym dotyczących m.in. monitorowania liczebności zwierząt przebywających w schronisku, gospodarowania zasobami finansowymi i materialnymi, współpracy z gabinetami weterynaryjnymi, skuteczności działań adopcyjnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi opiekunami zwierząt,
- wsparcie działalności stowarzyszeń i wolontariuszy, prowadzenie edukacji lokalnej społeczność na temat szacunku dla zwierząt oraz problemu bezdomności, inicjowanie i wspieranie akcji adopcyjnych i monitorowanie ich rezultatów.

To oczywiście zaledwie część wyzwań jakie stoją przed Pełnomocnikiem, który w pierwszej kolejności dokona gruntownej analizy zastanego stanu rzeczy a poprzez współpracę i zaproszenie do dyskusji wspomnianych wyżej podmiotów wypracuje rzetelny program działania, szkoleń i edukacji.

Oprócz najważniejszego celu tj. poprawy sytuacji zwierząt i rzeczywistej ich ochrony - Przemyśl może wypracować unikalną markę „Miasta przyjaznego zwierzętom” dając przykład innym samorządom. Zapraszam do zapoznania się z bardziej szczegółowo opisanym zakresem działań, które będą podejmowane przez Pełnomocnika znajdującym się w Zarządzeniu w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.

Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla


Zarządzenie Nr 124/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ustalonego zarządzeniem Nr 274/10 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 października 2010 r. ze zm. –

zarządza się co następuje:

§ 1
1. U s t a n a w i a m   Pana Przemysława Grządziela – inspektora w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Pełnomocnikiem Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.
2. Pełnomocnik Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności przyporządkowany jest organizacyjnie do jednoosobowego stanowiska pracy o tej samej nazwie i podlega Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 2
Zadaniem Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności jest wykonywanie, w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla, wszelkich czynności mających na celu właściwą realizację polityki Gminy Miejskiej Przemyśl w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, a w szczególności:

1) inicjowanie i koordynowanie ogólnomiejskich działań w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących oraz zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt;

2) współtworzenie Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt a także nadzór nad jego realizacją;

3) współpraca z instytucjami, jednostkami samorządowymi, Radą Miejską, Radami Osiedlowymi, schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, służbami miejskimi, służbami
i gabinetami weterynaryjnymi, organizacjami pozarządowymi i społecznymi opiekunami zwierząt oraz koordynacja działań tych podmiotów;

4) organizowanie spotkań i konsultacji z jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, społecznymi opiekunami zwierząt oraz współorganizowanie przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących ochronę zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności;

5) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do aktywizowania społeczności lokalnych na rzecz ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, edukacji na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych;

6) rejestracja społecznych opiekunów zwierząt, ewidencja domów tymczasowych dla zwierząt, kocich gniazd i jadłodajni;

7) udział w diagnozowaniu potrzeb związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi
i wolnożyjącymi;

8) prowadzenie spraw związanych z bieżącym nadzorem nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w tym dotyczących m.in. monitorowania liczebności zwierząt przebywających w schronisku, gospodarowania zasobami finansowymi i materialnymi, współpracy z weterynarzami, skuteczności działań adopcyjnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi opiekunami zwierząt;

9) nadzór nad realizacją umów na usługi weterynaryjne oraz zakup i dystrybucję karmy dla kotów wolnożyjących;

10) działania informacyjne, edukacyjne i uświadamiające poprzez prowadzenie strony internetowej miasta w części dotyczącej opieki nad zwierzętami;

11) wspieranie akcji adopcyjnych i monitorowanie ich rezultatów;

12) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu i zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla dotyczących ochrony zwierząt i zapobieganiu ich bezdomności,

13) monitorowanie czy działania podejmowane w stosunku do zwierząt wolno żyjących i bezdomnych odbywają się przy zachowaniu wymogu humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 3
Pełnomocnik Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności jest uprawniony do:

1) podpisywania dokumentów oraz pism związanych z wykonywaniem funkcji Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności kierowanych do jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla,
2) załatwiania spraw należących do zakresu działania Pełnomocnika Prezydenta
ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta ds. ochrony zwierząt
i zapobiegania ich bezdomności.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
Robert Choma

Źródło: BIP Miasta Przemyśl >>>


Uwaga! Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla dotyczące Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu (BIP>>>) wprowadza dodatkowe zapisy do zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, tj:

- prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wynikającym z Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, oraz nadzór nad jego realizacją (pkt. 9),
- współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zawierania porozumień międzygminnych dotyczących przyjmowania zwierząt bezdomnych (pkt. 15).

a także stanowi, że:

Pełnomocnik Prezydenta ds. ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, który podlega bezpośrednio Prezydentowi, usytuowany jest organizacyjnie w strukturze Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

52 komentarze:

 1. Jak wiesz, przeczytałam i skomentowałam na fb, jak tylko znalazłam tę informację. Będę kibicować Twoim działaniom. Z pewnością zdajesz sobie sprawę, jak wiele pracy Cię czeka i ile betonu różnego autoramentu spotkasz na swojej drodze. Z całej siły trzymam kciuki za to, żeby udało Ci się pomóc jak największej ilości naszych braci mniejszych.
  A Mefisia głaszczę najdelikatniej, jak można.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cześć Nineczko, zdaję sobie sprawę w co się wpakowałem. Ci, którzy znają temat od podszewki pukają się w głowę, że ktoś porywa się na coś takiego bo jest to trudny temat, odpowiedzialny a i emocjonalnie bardzo angażujący. Do tego ściana urzędniczej niemocy, ludzkiej zawiści i złośliwości. Ale wiesz co? Jestem nawet szczęśliwy bo podjąłem wyzwanie, doprowadziłem do tego wytrwałością choć były chwile zwątpienia bo przez kilka miesięcy trafiałem na przeszkody. Będę potrzebował wsparcia bo to trudna misja.

   Usuń
 2. Coś czułam że to się tak skończy ;)) Gratuluję stanowiska. Wspieramy i kibicujemy Kotangensową grupą. A beton przyjdzie Ci gryźć zapewne jak zauważyła przedmówczyni. Tylko taki żal z powodu Mefisia, serce się kroi :((

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A wiesz, że impuls do tego dał mi Piszczałek? Gdy go tak jeszcze dokarmiałem na ulicy pomyślałem, że to co mogę dać takim zaprzyjaźnionym przybłędom to zaledwie jedzonko i kilka chwil pieszczot. A potem co? Nie uchronię ich od nieszczęść i skończą tak jak Morgan. To zdało mi się zaledwie taką namiastką pomocy, która nie była rozwiązaniem.

   Usuń
 3. wymarzona praca! gratuluje
  przykro slyszec ze mefisto sie zle czuje...:(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mefisto ma coraz gorsze wyniki ale walczymy, ja walczę i on walczy. Każdy najmniejszy objaw lepszego samopoczucia u niego jest takim promyczkiem, że jeszcze nie czas na niego. Niestety, wiem, że przyjdzie nam się za niedługo pożegnać.

   Usuń
 4. Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jestem chyba przemęczony bo przeczytałem członek zamiast człowiek...

   Usuń
  2. Nie powiedziałabym, żeby przeczytanie opisane powyżej świadczyło o przemęczeniu, ekhem... ;-))

   Usuń
 5. Odpowiedzi
  1. Jak biją brawa to wypada się ukłonić, więc się kłaniam głęboko .)

   Usuń
 6. Gratulacje Przemo!!!
  Pamiętaj że jakby co to pomożemy!
  Upraszamy sie o legitymacje i znaczki :D bo my wszyscy jesteśmy zwierzylubni, a niektorzy to nawet pochodza z okolic Przemyśla :DDD

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chciałam jeszcze dopisać, ze najpiękniejsze co możesz zrobić jeszcze dla Mefisia to zajecie się swoim projektem. Bo w ten właśnie sposób więcej Mefisiow odnajdze swoich Przemków.
   Przytulamy.

   Usuń
  2. atena-olimpia6 maja 2015 19:37

   Monique pięknie to napisałaś. My się pod tym podpisujemy wszystkimi łapkami.
   MEFISIU nasz dzielny Wojowniku.....

   Usuń
  3. Monique, Atena, Olimpia --> bo to jest taki hołd dla Mefisia tylko, że chciałbym z nim teraz spędzać jak najwięcej czasu a po prostu go nie mam. Codziennie praca, lecznica, kroplówki, spotkania, ślęczenie nad projektem do nocy i mnóstwo maili, telefonów, snu brak a do tego jestem przewodniczącym komisji na wyborach --> z tego akurat mam ochotę zrezygnować ale szczerze mówiąc na wyborach jestem tylko dla kasy bo wydałem wszystko co miałem i co mogłem uzbierać i pożyczyć na leczenie Mefisia.

   Usuń
 7. A wiec jednak zdecydowales sie :D. Gratulacje.
  Delikatny glasek dla Mefisia.
  Kocica-Sewa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, wyzwanie podjęte. Nigdy bym sobie nie wybaczył gdybym z tego zrezygnował mimo, że ponoszę duże ryzyko i zawodowe i finansowe.

   Usuń
 8. Super, myślę, że z czystym sercem i silnym przekonaniem można powiedzieć, że odpowiednia osoba znalazła się na właściwym miejscu :) Gratuluję!
  Szkoda, że Mefisto czuje się gorzej :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest we mnie mnóstwo wytrwałości by urzeczywistnić mój projekt tak jak sobie zamarzyłem. Jedno tylko mnie gnębi... ratując inne zwierzaki nie jestem w stanie uratować mego Mefisia.

   Usuń
 9. ałeś Mefisto tak wiele, ale nie możesz uchronić go przed śmiercią. trzymajcie się!
  ogromnie się cieszę z Twojej nominacji! to takie światełko nadziei na normalność w czarnej otchłani zła i bezmyślności wobec naszych braci mniejszych, jaką stworzyliśmy jako gatunek.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z Mefisiem pragnąłem się po prostu zestarzeć. To przyjaciel, który jak nikt zasługuje na długie życie. Wszyscy, którzy go poznali twierdzą, że powinno się go sklonować. To nie jest zwykły kot - to wzorzec kota.

   Usuń
 10. Gratuluję !!! Dasz sobie radę.
  Pozdrawiam Ania

  OdpowiedzUsuń
 11. Wreszcie właściwy człowiek na właściwym miejscu. Gratuluję z całego serca:) I z całego serca przytulam Mefista.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oooo, i znowu przeczytałem członek zamiast człowiek.

   Usuń
  2. Jest takie powiedzenie, które mi przyszło na myśl ale chyba się powstrzymam od cytowania;)))

   Usuń
 12. Najszczersze gratulacje ! :D :D :D Super że będziesz robić to co kochasz i jeszcze będą Ci za to płacić ;)
  Dużo sukcesów w nowej pracy !
  Martwię się czy Mefisiu nie cierpi ? Bo wiesz , czasem lepiej dać odejść ... :(
  Uściski dla Was <3

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To co mi zapłacą i tak wydam na zwierzaki.
   Uspokoję Cię, Mefisiu póki co nie cierpi, wiesz dobrze, że na to nie pozwolę a gdy do tego dojdzie to z płaczem ale bez wahania podejmę tę decyzję. Miłość ma różne oblicza, kocham go więc gdy przyjdzie czas będę jego katem.

   Usuń
  2. atena-olimpia7 maja 2015 22:49

   Przemek, nie będziesz Jego katem. To będzie objaw miłości jaką darzysz Mefisia. Będziesz wiedział......
   Przytul od nas całą trójcę.

   Usuń
  3. atena-olimpia11 maja 2015 21:37

   Walkę Mefisiu ma po cioci, przecież ciocia to bogini miłości i wojny:)

   Usuń
  4. Tak jest! Mefisiowi codziennie szepczę: Mefisiu walcz bym i ja mógł o Ciebie walczyć.

   Usuń
 13. Gratulujemy !!! Wyzwań z pewnością nie zabraknie ale trafią pod właściwy adres :) Życzymy sił i wytrwałości. Zazdrościmy też Przemyślowi mądrych polityków,rozumiejących konieczność takich poczynań. Grażyna i reszta stada.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki Grażynka, przekażę prezydentowi, hi hi. Głaski dla Twej trzódki.

   Usuń
 14. Wreszcie właściwa osoba na właściwym stanowisku.Tylko Pan ,Panie Przemku ,jak nikt inny może piastować tak ważne stanowisko.Przesyłam gratulacje.Kochany Mefisto,bądż dzielny.Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A wiesz Mario, że niektórzy uważają, że mnie zdegradowano? Takie jest niestety myślenie ludzi, że jak się zajmujesz zwierzętami to jakaś patologia. Nawet jeden dziennikarz wysłał mi pytania do wywiadu w stylu - jaki mam pomysł na psie kupy. To mu powiedziałem, że wykupię cały nakład jego gazety i przykryję nimi wszystkie psie gówienka na mieście.

   Usuń
 15. Wykazywał się niekonwencjonalnym lecz efektywnym podejściem :-) Znaczy jak rozumiem robił a nie gadał. Jestem dumna że, poniekąd, cię znam. Poradzisz sobie świetnie. Żeby tak Warszawa wzięła przykład z Przemyśla. Świetna inicjatywa. Ściskam Cię mocno a Mefisia delikatnie. Trzymaj się.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładanie. Robiłem a nie gadałem. Gadające głowy jeszcze nigdy niczego nie stworzyły mieląc tylko jęzorem. "Przemyśl - miasto przyjazne zwierzętom" to marzenie o tym by było rzeczywiście przyjazne i zwierzolubne. Mam nadzieję, że to urzeczywistnię i dam przykład innym.

   Usuń
 16. Brawo Panie Przemku za trafną odpowiedz do tego redaktorka-Tak trzymać,nie dać się.A to ,że powierzono Panu tę funkcję,świadczy o tym, że ktoś Panu zaufał,że nikt inny tak jak Pan nie spełni lepiej tej roli,że Pan najlepiej potrafi sprostać temu zadaniu.A wiem ,że nie jest to łatwe i nie każdy do tego się nadaje.Z tego wynika,że zwierzęta ,choć uważa się je za istoty bezrozumne są mądrzejsze od ludzi .Życzę powodzenia i spełnienia w tym co dane będzie Panu robić.Nawiasem mówiąc boję wchodzić się na tę stronę ,żeby nie przeczytać najgorszego.Pozdrowienia dla M&M&M-sów.

  OdpowiedzUsuń
 17. Gratuluję Przemku! Wierzę, że zwierzaki z Przemyśla nie mogły mieć więcej szczęścia przy obsadzie tego stanowiska.
  Cały czas myślę o Mefisto. Ściskam mocno

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki Efka! Myślę, że wraz z moją nominacją poszło dobre przesłanie choć i złośliwcy już czają się z ukrycia.

   Usuń
 18. I ja dołączam się do gratulacji,życząc aby wszystko szło zgodnie z Twoim...podejściem do naszych braci mniejszych i obyś w swojej pracy częściej trafiał na człowieka niż na ludzia:Jak najmniej cierpień dla Mefisto i zdrówka dla reszty Twojego przychówku:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O to to właśnie. Czynnik ludzki jest w tym wszystkim najtrudniejszy do ogarnięcia bo czasem jest to jak rozkuwanie betonu plastikowym młoteczkiem.

   Usuń
 19. mam nadzieję, że brak wiadomości jest w sumie dobrą wiadomością
  trzymaj się Przemku

  OdpowiedzUsuń
 20. Gratulacje stanowiska - nawet mała zmiana jest zawsze sukcesem. Powodzenia :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Mam nadzieję, że doprowadzę do pozytywnych zmian jeśli chodzi o sytuację zwierząt bezdomnych w naszym mieście a misja jest trudna bo wiele "murów" jest do przebicia.

   Usuń
 21. Przemku... gratuluję i trochę żałuję, że nie jesteś pełnomocnikiem przy prezydencie naszego kraju...
  wtedy i ja bym do Ciebie napisała maila...
  w mojej gminie dzieje się źle z kotami i nikt na to nie reaguje...
  hm... wytoczyłam chyba walkę gminie i nie wiem jak się to wszystko skończy... bo jestem sama

  OdpowiedzUsuń